MORGENGEBEDEN

Wanneer je ’s morgens wakker wordt, ga dan zonder eerst andere dingen te doen met eerbied voor de ikonen staan. Wees je duidelijk bewust dat je voor de alziende God staat, maak het kruisteken en zeg dan

In de Naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Wacht dan even tot je innerlijk geheel tot rust bent gekomen en er geen gedachten aan aardse dingen meer zijn. Maak drie buigingen en bid dan de volgende gebeden

O God, wees mij, zondaar, genadig.

INLEIDENDE GEBEDEN

Heer Jezus Christus, Zoon van God, omwille der gebeden van Uw alreine Moeder en alle heiligen, ontferm U over ons. Amen.

Ere zij U, onze God, ere zij U.

Hemelse Koning, Trooster, Geest der waarheid, Die alom tegenwoordig zijt, en alles vervult, Schatkamer van het goede, en Schenker van het leven, kom en verblijf in ons, reinig ons van alle smet, en red onze zielen, o Goede.

Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterflijke, ontferm U over ons. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alheilige Drieëenheid, ontferm U over ons. Heer, wis onze zonden uit. Meester, vergeef ons onze ongerechtigheden. Heilige, bezoek ons en genees onze zwakheden omwille van Uw Naam.

Heer, ontferm U. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

DRIEËENHEIDSTROPAREN

Ontwaakt uit de slaap, vallen wij voor U neer, gezegende God, en zingen voor U, Almachtige, het lied der Engelen: heilig, heilig, heilig zijt Gij, o God, door de gebeden van de Moeder Gods, ontferm U over ons.

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.

Uit de slaap hebt Gij mij doen opstaan, Heer. Verlicht nu mijn geest en hart, open mijn lippen, opdat ik U zal toezingen, o alheilige Drieëenheid: heilig, heilig, heilig zijt Gij, o God, door de gebeden van de Moeder Gods, ontferm U over ons.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onverwachts zal de Rechter komen en de daden van allen zullen openbaar worden, maar in vreze roepen wij U aan op dit uur: heilig, heilig, heilig zijt Gij, o God, door de gebeden van de Moeder Gods, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U. (12x)

GEBED TOT DE ALHEILIGE DRIEËENHEID

Ontwaakt uit de slaap, dank ik U, alheilige Drieëenheid, dat Gij in Uw grote goedheid en lankmoedigheid niet vertoornd zijt geweest op mij, trage zondaar, en mij niet verloren hebt laten gaan met al mijn overtredingen, maar als steeds Uw liefde hebt betoond en mij uit de slaap hebt opgewekt om mijn morgengebed tot U op te zenden en Uw macht te loven. Verlicht ook nu de ogen van mijn verstand, open mijn mond om door Uw woorden te worden onderricht, Uw geboden te verstaan, Uw wil te volbrengen, U vol geloof toe te zingen, en te loven Uw alheilige Naam: van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Komt, laten wij aanbidden onze Koning en God.
Komt, laten wij aanbidden, en nedervallen voor Christus, onze Koning en God.
Komt, laten wij aanbidden, en nedervallen voor Christus Zelf, onze Koning en God.

PSALM 50

Ontferm U over mij, o God, in Uw grote goedheid, en delg mijn ongerechtigheden uit door de overvloed van Uw barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik erken mijn ongerechtigheid, mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in Uw ogen, zodat Gij rechtvaardig blijkt in Uw uitspraak, en zult winnen als men U oordeelt. Want zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, Gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt Gij mij wijsheid bekend. Besprenkel mij met hysop, dan word ik rein, was mij, dan word ik witter dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, en het gebeente, dat Gij hebt verbrijzeld, zal weer jubelen. Keer Uw Aangezicht af van mijn zonden en delg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste de rechte geest. Verwerp mij niet van voor Uw Aangezicht, en neem Uw Heilige Geest niet van mij. Hergeef mij de blijdschap over Uw heil, en laat Uw besturende Geest mij schragen. Dan zal ik overtreders Uw wegen leren, en de goddelozen zullen zich tot U bekeren. Red mij van bloedschuld, o God, God van mijn heil, laat mijn tong over Uw gerechtigheid jubelen. Heer, open mijn lippen, en mijn mond zal Uw lof verkondigen. Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die zou brengen, aan brandoffers hebt Gij geen welgevallen. Een offer voor God is een verbroken geest; een verbroken en nederig hart veracht Gij niet, o God. Doe wel, Heer, aan Sion naar Uw welbehagen, herbouw de muren van Jeruzalem. Dan zult Gij behagen hebben in offers van gerechtigheid, gaven en brandoffers, dan zal men kalveren op Uw altaar offeren.

GELOOFSBELIJDENIS - SYMBOOL VAN HET GELOOF

Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al het zichtbare en onzichtbare. En in één Heer, Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader vóór alle eeuwen. Licht uit Licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door Wie alles geworden is; Die om ons mensen, en om onze verlossing uit de hemel is nedergedaald, en vlees heeft aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria, en Mens geworden is; Die voor ons onder Pontius Pilatus gekruisigd is, geleden heeft en begraven is; Die opgestaan is op de derde dag volgens de Schriften; Die opgevaren is ten hemel, en zetelt aan de rechterhand van de Vader; Die zal wederkomen in heerlijkheid, om levenden en doden te oordelen, en aan Wiens Rijk geen einde zal zijn. En in de Heilige Geest, Heer en Levendmaker, Die uitgaat van de Vader; Die aanbeden en verheerlijkt wordt tezamen met de Vader en de Zoon; Die door de profeten gesproken heeft. In één heilige, katholieke en apostolische Kerk. Ik belijd één Doop tot vergeving van zonden. Ik verwacht de opstanding van de doden, en het leven van de komende eeuwigheid. Amen.

EERSTE GEBED VAN DE HEILIGE MAKARIOS DE GROTE

O God, reinig mij, zondaar, want nog nimmer heb ik voor Uw Aangezicht iets goeds verricht. Maar verlos mij van den boze, laat Uw wil in mij geschieden, en laat ik zonder veroordeling mijn onwaardige mond mogen openen om Uw heilige Naam te loven: van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

TWEEDE GEBED VAN DEZELFDE HEILIGE

Opgestaan uit de slaap breng ik U mijn morgengebed, o Heiland, buig mij voor U neer en roep U toe: laat mij niet inslapen in de dood der zonde, maar heb erbarmen, Gij Die vrijwillig de Kruisdood hebt ondergaan. Richt mij spoedig op uit mijn traagheid en verlos mij nu ik voor U sta en bid. Laat na de slaap van deze nacht een dag zonder zonde over mij oplichten, o Christus God, en red mij. Amen.

DERDE GEBED VAN DEZELFDE HEILIGE

Ontwaakt uit de slaap, kom ik tot U, o menslievende Koning, en maak mij gereed om Uw werken te doen door Uw barmhartigheid, en bid U: help mij te allen tijde, in al mijn doen, en bewaar mij voor iedere boosheid van deze wereld, voor iedere duivelse overrompeling. Red mij en leid mij in Uw eeuwig Koninkrijk. Want Gij zijt mijn Schepper en de voorzienige Schenker van al het goede, op U heb ik al mijn hoop gesteld en aan U zend ik de lof, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

VIERDE GEBED VAN DEZELFDE HEILIGE

Heer, dankzij Uw goedheid en grote barmhartigheid mocht ik de afgelopen nacht doorbrengen zonder verzoekingen door enig tegenwerkend kwaad. Maak mij nu waardig, Heer, Schepper van alle dingen, om in het Licht van Uw waarheid en met een verlicht hart Uw wil te doen, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

VIJFDE GEBED VAN DE HEILIGE BASIEL DE GROTE

Almachtige Heer, God der Krachten en van alle vlees, Die woont in den hoge en de nederigen aanziet, Die de harten en het innerlijk beproeft en de verborgen gedachten en daden der mensen reeds van tevoren kent, aanvangloos en eeuwig Licht, bij Wie geen verandering is of ook maar een zweem van ommekeer; neem Zelf, o onsterflijke Koning, onze bede aan, die wij nu, vrijmoedig vertrouwend op Uw grote barmhartigheid, met onreine lippen tot U opzenden; en vergeef ons onze zonden, die wij in daad, woord en gedachte, bewust en onbewust, hebben begaan, en zuiver ons van alle smet naar lichaam en geest. Sta ons toe met een waakzaam hart en een nuchtere geest door de ganse nacht van dit leven te gaan, verwachtende de komst van de lichte Dag van Uw eniggeboren Zoon, onze Heer en God en Verlosser Jezus Christus, waarop de Rechter van allen in heerlijkheid zal komen om een ieder te vergelden naar zijn daden. Geef dat wij dan niet zullen neerliggen in traagheid en slapend worden bevonden, maar wakend, en in Uw geboden levend en dan samen met Hem zullen ingaan in Zijn vreugde, in het goddelijk paleis van Zijn heerlijkheid, waar de nooit ophoudende stemmen van de feestvierenden klinken en waar de onuitsprekelijke gelukzaligheid is van hen die de onzegbare schoonheid van Uw Aangezicht aanschouwen. Want Gij zijt het ware Licht Dat alles verlicht en heiligt en alle schepselen loven U in alle eeuwigheid. Amen.

ZESDE GEBED VAN DEZELFDE HEILIGE

U loven wij, o verheven God en Heer van ontferming, Die steeds grote en ondoorgrondelijke, heerlijke en ontzagwekkende dingen zonder tal aan ons voltrekt, Die ons de slaap hebt gegeven om uit te rusten van onze vermoeidheid en ons verzwakte lichaam te verkwikken. Wij danken U dat Gij ons niet verloren hebt laten gaan met onze overtredingen, maar ons als steeds Uw liefde hebt betoond en ons uit de vergetelheid der slaap weer hebt opgericht om Uw macht te loven. Daarom smeken wij Uw onuitputtelijke goedheid: verlicht onze zielen, ons verstand en onze ogen, en wek onze geest op uit de zware slaap der traagheid, open onze mond en vervul die met lof, om onwankelbaar te bezingen U, de in allen en door allen verheerlijkte God, de eeuwige Vader, met Uw eniggeboren Zoon, en Uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

ZEVENDE GEBED TOT DE MOEDER GODS

Ik bezing uw genade, o Meesteres, en bid u: laat de genade over mijn geest komen. Leer mij te wandelen op het rechte pad van Christus’ geboden. Geef mij kracht om te waken in gebed, en verjaag de slaap der moedeloosheid. Bevrijd mij, die ben gebonden door de banden der zonde, door uw gebeden, o Bruid van God. Behoed mij overdag en ’s nachts, en verlos mij van de vijanden die mij bestrijden. Gij die de levenschenkende God hebt gebaard, wek mij ten leven, want mijn zonden hebben mij gelijk een dode gemaakt. Gij die het avondloos Licht hebt gebaard, verlicht mijn ziel die verblind is. O wonderbaar paleis van de Heer, maak mij tot een woning van de Heilige Geest. Gij die de Geneesheer hebt gebaard, genees de hardnekkige kwalen van mijn ziel. Leid mij op het pad van berouw, want ik word heen en weer geslingerd door de stormen van het leven. Verlos mij van het eeuwige vuur, van de knagende worm en van de onderwereld. Laat mij niet worden tot een vreugde voor de demonen, want ik ben schuldig aan vele zonden. Maak mij nieuw, want ik ben oud geworden door vele onbewuste zonden, Alreine. Maak mij een vreemdeling voor alle kwelling en bid voor mij tot de Heer van allen. Maak mij waardig deel te hebben aan de hemelse vreugde met alle heiligen. Alheilige Maagd, hoor de stem van uw onwaardige dienaar. Schenk mij een stroom van tranen, Alreine, om mijn ziel te reinigen van alle smet. Tot U zend ik het steunen van mijn hart, neem mij ter harte en bid voor mij, o Meesteres. Aanvaard de dienst van mijn gebed, en breng het tot onze barmhartige God. Gij die boven de Engelen zijt, hef mij uit boven de verwarring van deze wereld. Lichtdragend, hemels tabernakel, zend mij de hemelse genade. Ik open mijn bezoedelde handen en lippen om u te loven, o Alreine. Bevrijd mij van alle zieldodende begeerten en smeek tot Christus, aan Wie toekomt de eer en aanbidding, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

ACHTSTE GEBED TOT ONZE HEER JEZUS CHRISTUS

Heer Jezus Christus, o mijn God vol erbarmen en vol van alle genade, om Uw grote liefde voor ons zijt Ge afgedaald en Mens geworden om allen te verlossen. Daarom smeek ik U nu, o Heiland, red ook mij volgens Uw genade. Want als Gij mij volgens mijn werken zou willen verlossen, dan was het geen genade, noch geschenk, maar voldoening: ja, Gij zijt rijk aan erbarmen, onuitsprekelijk vol van genade. Gij, mijn Christus, hebt gezegd: ‘Wie in Mij gelooft, zal leven en niet sterven in eeuwigheid’. Als dan het geloof in U de vertwijfelden redt: zie, ik geloof, red mij dan, want Gij zijt mijn God en Schepper. Reken mij het geloof toe in plaats van de werken, o God, want Gij vindt in mij geen werken die mij kunnen rechtvaardigen. Laat mijn geloof U genoeg zijn in plaats van de werken. Moge het mijn verantwoording zijn, moge het mij rechtvaardigen, moge het mij deel doen hebben aan Uw eeuwige heerlijkheid. Maar laat de satan mij niet roven, niet met mij pralen, dat hij mij aan Uw hand en Uw bescherming heeft ontrukt. Red mij, of ik wil of niet, red mij, Christus, mijn Heiland, ik ben verloren: haast U, doe het spoedig, van de moederschoot af zijt Gij immers mijn God. Maak mij nu waardig, Heer, U zo lief te hebben als ik eens de zonde heb liefgehad, en U zo te dienen, als ik eens de arglistige satan heb gediend. Maar U zal ik zoveel te meer dienen, mijn Heer en God, Jezus Christus, alle dagen van mijn leven, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

NEGENDE GEBED TOT ONZE BESCHERMENGEL

Heilige Engel, die opkomt voor mijn onzalige ziel en voor mijn leven vol begeerten, verlaat mij, zondaar, niet vanwege mijn onmatigheid. Maak geen plaats voor de arglistige satan, laat hij geen macht over mij krijgen door de werking van dit sterflijk lichaam. Sterk mijn zwakke hand en leid mij op de weg van het heil. Ja, heilige Engel van God, beschermer en behoeder van mijn onzalige ziel en lichaam, vergeef mij alles waarmee ik u alle dagen van mijn leven heb bedroefd. En ook als ik in deze nacht in iets heb gezondigd, bescherm mij op deze nieuwe dag en bewaar mij voor iedere verzoeking van de tegenstander, opdat ik God niet door een vergrijp vertoorn. Wees mijn voorspraak bij de Heer, dat Hij mij bevestigt in ontzag voor Hem, en mij maakt tot een dienaar die Zijn goedheid waardig is. Amen.

TIENDE GEBED TOT DE MOEDER GODS

Alheilige Meesteres en Moeder van God, verjaag van mij, uw geringe en onzalige dienaar, door uw heilige en alvermogende gebeden alle moedeloosheid, vergeetachtigheid, onverstand en traagheid. Verjaag van mijn onzalige hart en van mijn verduisterde geest alle onreine, boze en lasterlijke overleggingen. Doof de vlam van mijn begeerten, want ik ben arm en ellendig. Bevrijd mij van de vele en kwellende herinneringen en overleggingen, en verlos mij van alle zondige handelingen. Want gij wordt door alle geslachten zalig geprezen, en geloofd is uw eerbiedwaardige naam in de eeuwen der eeuwen. Amen.


 

GEBED TOT DE NAAMHEILIGE

Heilige ..., bid voor mij, want met mijn dringende bede kom ik tot u, snelle hulp en voorspraak van mijn ziel.

HYMNE VOOR DE MOEDER GODS

Verheug u, Moeder Gods en Maagd, Maria vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de Vrucht van uw schoot, want gij hebt gebaard de Verlosser onzer zielen.

TROPAAR VAN HET KRUIS EN GEBED VOOR DE GEMEENSCHAP

Red, Heer, Uw volk en zegen Uw erfdeel. Schenk aan de rechtgelovige christenen de overwinning over de vijanden en bewaar Uw gemeenschap door Uw Kruis.

GEBED VAN DE LAATSTE STARTSEN VAN HET KLOOSTER IN OPTINA[1]

Heer, geef dat ik zonder vrees en rustig alles tegemoet mag gaan wat deze dag mij zal brengen. Maak dat ik mij geheel kan overgeven aan Uw heilige wil. Onderricht en steun mij in alles op ieder uur van deze dag. Wat voor berichten ik ook in de loop van deze dag mag horen, leer mij ze met een rustig hart te aanvaarden, in het vaste geloof dat er niets buiten Uw heilige wil gebeurt. Richt mijn gedachten en gevoelens in al mijn woorden, in al mijn daden. Laat mij in alle onvoorziene omstandigheden niet vergeten, dat ons alles wordt gezonden door U. Leer mij eerlijk en verstandig te handelen met ieder lid van mijn gezin, zonder iemand te kwetsen, in verwarring te brengen of te verbitteren. Heer, geef mij kracht de vermoeienissen van de komende dag te dragen en alles wat er ook mag gebeuren. Bestuur mijn wil en leer mij steeds de geest van bekering te hebben, te bidden, te geloven, te dulden en te vergeven en allen te danken en lief te hebben. Amen.

GEBED VOOR DE LEVENDEN

Red, Heer, en ontferm U over mijn geestelijke vader ..., mijn ouders ..., familieleden ..., vrienden ..., meerderen ..., leraren ..., weldoeners ... en alle rechtgelovige christenen.

GEBED VOOR DE ONTSLAPENEN

Schenk rust, Heer, aan de zielen van Uw ontslapen dienaren en dienaressen: mijn ouders ..., familieleden ..., vrienden ..., weldoeners ... en van alle rechtgelovige christenen. Vergeef hun al hun vrijwillige en  onvrijwillige zonden en schenk hun Uw hemels Koninkrijk.

Als het mogelijk is, bid dan in plaats van de korte gebeden voor de levenden en ontslapenen de volgende gebeden.

VOOR DE LEVENDEN

Gedenk, Heer Jezus Christus, onze God, Uw barmhartigheid en ontferming die van eeuwigheid zijn en omwille waarvan Gij Mens geworden zijt en het Kruis en de dood hebt willen ondergaan voor de redding van allen die recht in U geloven. Opgestaan van de doden, zijt Gij opgevaren ten hemel; gezeten aan de rechterhand van de Vader slaat Gij acht op de nederige smeekbeden van allen die U aanroepen met heel hun hart. Neig Uw oor en aanvaard van Uw onwaardige dienaar, als de geur van geestelijke wierook, het deemoedig gebed, dat ik U aanbied voor al Uw mensen. Gedenk eerst, Heer, Uw heilige, katholieke en apostolische Kerk, die Gij in stand houdt door Uw kostbaar Bloed.

Bevestig en versterk haar, verbreid haar en doe haar groeien, behoed haar in vrede, onoverwinnelijk voor de poorten van de hel; verzoen de twisten binnen de kerken, verijdel de plannen van de machten van de duisternis, bedwing opkomende ketterijen spoedig en ontkracht ze door de kracht van Uw Heilige Geest.  Buiging

Red, Heer, en ontferm U over ons land, over onze koning(in) ... en geheel zijn (haar) huis, over onze regering en onze overheden, zodat wij er stil en vredig kunnen leven, in alle vroomheid en geloof.  Buiging

Red, Heer, en ontferm U over onze patriarch ..., metropoliet ..., (aarts)bisschop ..., priesters, diakens en dienaren in de kerk, die Gij hebt aangesteld om Uw kudde te behoeden, red mij en ontferm U over mij, zondaar, door hun gebeden.  Buiging

Red, Heer, en ontferm U over mijn geestelijke vader/moeder ... en vergeef mij mijn zonden door zijn/haar heilige gebeden.  Buiging

Red, Heer, en ontferm U over onze gemeenschap, over onze broeders en zusters in het geloof.  Buiging

Red, Heer, en ontferm U over mijn ouders ..., familieleden ...  en vrienden ... en schenk hun al wat zij nodig hebben voor het leven in de wereld en voor hun heil.  Buiging

Red, Heer, en ontferm U over allen die Uw hulp nodig hebben, over de armen en eenzamen, de wezen en weduwen, de zieken en bedroefden, over allen die in nood zijn, de verdrukten, de gevangenen en vóór alles over hen die worden vervolgd om Uw Naam en omwille van het rechte geloof door goddeloze mensen, afvalligen en ketters.  Buiging

Red, Heer, en ontferm U over allen die mij haten, beledigen en kwaad berokkenen. Laat hen niet verloren gaan door mij, zondaar. Buiging

Verlicht door het Licht van Uw waarheid allen die van het rechte geloof zijn afgevallen en die verblind zijn door verderflijke dwalingen en doe hen terugkeren naar Uw heilige, apostolische en katholieke Kerk.  Buiging

VOOR DE ONTSLAPENEN

Gedenk, Heer, alle orthodoxe patriarchen, metropolieten, aartsbisschoppen en bisschoppen, die uit dit leven zijn heengegaan; allen die U als priesters, diakens, dienaren van de kerk, monniken en monialen hebben gediend, en schenk hun rust met de heiligen in Uw eeuwige woningen.  Buiging

Gedenk, Heer, de zielen van Uw ontslapen dienaren: mijn ouders ..., familieleden ..., vrienden ..., weldoeners ... Vergeef hun al hun vrijwillig en onvrijwillig begane zonden, schenk hun Uw Koninkrijk en doe hen deel hebben aan Uw eeuwige goederen en aan het genot van Uw eeuwig en gelukzalig leven.  Buiging

Gedenk, Heer, allen die ontslapen zijn in de hoop op de opstanding en het eeuwig leven, onze broeders en zusters naar het geloof die hier en overal rusten, en doe hen wonen met Uw heiligen, daar waar het Licht van Uw Aangezicht schijnt, en ontferm U ook over ons, want Gij zijt goed en menslievend. Amen.  Buiging

Schenk, Heer, de vergeving der zonden aan allen die zijn heengegaan in het geloof en in de hoop op de opstanding en gedenk hen in alle eeuwigheid. (3x)

SLOTGEBEDEN.
Dit geldt ook voor de avondgebeden.

Waarlijk, het is waardig u zalig te prijzen, Moeder Gods, u, de altijd zaliggeprezen, alreine Moeder van onze God. U, eerbiedwaardiger dan de Cherubijnen, en onvergelijkelijk glorierijker dan de Serafijnen, die ongerept God het Woord hebt gebaard, in waarheid Gods Moeder: u verheffen wij.

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heer, ontferm U. (3x)

Heer Jezus Christus, Zoon van God, door de gebeden van Uw alreine Moeder, onze heilige en Goddragende vaders en alle heiligen, ontferm U over ons. Amen.Van Pasen tot Hemelvaart in plaats van ‘Hemelse Koning’ het tropaar van Pasen (zie Troparen en kondaken van de Hoogfeesten).

Van Hemelvaart tot Pinksteren beginnen we de gebeden met het Trisagion (‘Heilige God’) of met het tropaar van Hemelvaart (zie Beweeglijke Feesten). Dit geldt ook voor de avondgebeden.

Van Pasen tot Hemelvaart in plaats van ‘Waarlijk, het is waardig’ het tweede keervers en de irmos van Ode 9 van de Paascanon

‘De Engel riep tot Maria, vol van genade: “Reine Maagd, verheug u! Nogmaals zeg ik u: verheug u! Uw Zoon is opgestaan uit het graf ten derden dage en wekte op de doden, mensen, verblijdt u!”

Word verlicht, word verlicht, o nieuw Jeruzalem, want de heerlijkheid des Heren is over u opgegaan. Jubel nu en juich, o Sion; en gij, Alreine, verheug u, Moeder van God, in de Opstanding van uw Kind.’

 

 

BIJ DE SLACHTOFFERS VAN DE TERREURAANSLAG TE NICE ZIJN LEDEN VAN ONZE PAROCHIE >>>


Daarom organiseert de Antwerpse parochie, met de zegen van Aartsbisschop SIMON van Brussel en Belgie, tijdelijk van Den Haag en Nederland, in alle parochies van de Belgische diocese van de Russische Orthodoxe Kerk een omhaling ten behoeve van de nabestaanden van de slachtoffers.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de Belgische diocese:
IBAN: BE31 6300 1094 1255
BIC: BBRUBEBB
Op naam van: Archeveche Orthodoxe Russe met
Mededeling: voor de families van de slachtoffers in Nice


De Kerk is open elke dan van 10u30 tot 13u00.


 

Diensten

Elke zondag - Goddelijke liturgie om 10u00.
Volledig uurrooster in het Russisch

Православный телеканал "СПАС"

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru