GEBEDEN GEDURENDE DE DAG

GEBEDEN VÓÓR HET WERK

Zegen, Heer.
of
Heer Jezus Christus, eniggeboren Zoon van Uw beginloze Vader, Gij hebt gezegd: ‘Zonder Mij kunt gij niets doen’. Mijn Heer en mijn God, ik geloof met hart en ziel in deze woorden en buig mij voor Uw goedheid. Help mij, zondaar, het werk dat ik nu ga beginnen in verbondenheid met U te volbrengen, in de Naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

GEBEDEN NA HET WERK

Ere zij U, o Heer!
of
De vervulling van alle goede dingen zijt Gij, o mijn Christus. Vervul mijn ziel met vreugde en blijmoedigheid en red mij, want Gij alleen zijt goed en menslievend. Amen.

GEBEDEN VÓÓR HET ETEN

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
of
Aller ogen zijn gericht op U, o Heer. Gij geeft hun spijs te rechter tijd, Gij opent Uw milde hand en vervult alles wat leeft met Uw gaven. (Ps 144:15-16)

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heer, ontferm U. (3x)

Door de gebeden van onze heilige vaders, Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons. Amen.

GEBEDEN NA HET ETEN

Wij danken U, o Christus onze God, dat Gij ons hebt verzadigd met Uw aardse goederen: onthoud ons ook niet Uw hemels Koninkrijk, maar zoals Gij tot Uw leerlingen kwam, o Heiland, en hun vrede schonk, kom zo ook tot ons en red ons.

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heer, ontferm U. (3x)

Door de gebeden van onze heilige vaders, Heer Jezus Christus onze God, ontferm U over ons. Amen.

GEBED VAN DE PRIESTERMONNIK PARFENI VAN KIËV

Heer Jezus Christus, Zoon van God, sta niet toe, dat wereldse zorgen, zelfzucht, zinnelijkheid, traagheid en toorn, macht over mij krijgen en mij aan Uw liefde ontroven.

Mijn Heer en Schepper, al mijn hoop! Geef mij mijn deel in het eeuwige leven; maak dat ook ik Uw heilig voorbeeld mag volgen, dat ik gehoorzaam mag zijn; schenk mij zuiverheid van geest en eenvoud van hart die ons Uw liefde waardig maken.

Tot U, o God, verhef ik mijn hart en ziel. Sta niet toe dat Uw schepsel verloren gaat, maar verlos mij van het enige en grootste kwaad: de zonde. Maak, Heer, dat ik met evenveel geduld de aanvechtingen en droefheden van mijn ziel mag verdragen, als ik de vreugden van het hart in blijdschap aanvaard.

Als Ge wilt, Heer, kunt Gij mij reinigen en heilig maken.

Zie, ik geef mij over aan Uw goedheid en bid U: neem alles in mij weg wat tegen Uw wil ingaat en verenig mij met de schare van Uw uitverkorenen.

Heer, neem van mij weg de ledigheid van geest die de tijd verloren doet gaan, het dwalen van mijn gedachten, wat Uw tegenwoordigheid in mij belemmert en mijn aandacht in het gebed verstrooit. Wanneer ik tijdens mijn gebed door mijn gedachten van U afdwaal, help mij dan en laat dit niet een gewilde verstrooiing zijn, en als mijn geest zich van U afwendt, laat mijn hart dan bij U blijven.

Ik belijd U, mijn Heer en God, alle zonden van mijn ongerechtigheid die ik nu en vroeger tegen U heb begaan: vergeef ze mij omwille van Uw heilige Naam en red mijn ziel, die Gij hebt vrijgekocht door Uw kostbaar Bloed.

Ik geef mij over aan Uw barmhartigheid, aan Uw wil, doe met mij volgens Uw goedheid en niet volgens mijn boosheid en ongerechtigheid.

Leer mij, Heer, mijn leven zo te leven, dat mijn daden de verheerlijking zijn van Uw heilige Naam.

Ontferm U, Heer, over alle christenen; hoor de verlangens van allen die tot U roepen, verlos hen van alle kwaad. Red Uw dienaren en dienaressen ..., zend hun blijdschap, troost in alle droefheid, en Uw heilige genade.

Heer, ik bid U in het bijzonder voor allen die mij kwaad hebben gedaan: straf hen niet omwille van mij, zondaar, maar laat Uw genade over hen komen.

Heer, ik bid U voor allen die ik, zondaar, heb gekrenkt of bedroefd, of in verzoeking heb gebracht door een woord of een daad, in gedachte, bewust of onbewust.

Heer, onze God, vergeef ons de beledigingen die wij elkaar hebben aangedaan; verjaag, Heer, uit onze harten alle verontwaardiging, alle wantrouwen, woede, onverzoenlijkheid, twist en alles wat de liefde belemmert en de broederlijkheid vermindert.

Ontferm U, Heer, over allen voor wie men mij, zondaar, heeft gevraagd te bidden. Ontferm U, Heer, over allen die Uw hulp vragen.

Heer, maak deze dag tot een dag van Uw barmhartigheid, geef ieder wat hij nodig heeft voor zijn heil, wees een Herder voor de verdwaalden, een Leider en Licht voor de onwetenden, Leraar voor de onverstandigen, Vader voor de wezen en eenzamen, Helper voor de verdrukten, Geneesheer voor de zieken, Trooster voor de stervenden, en leid ons allen tot het einde waar wij naar uitzien: tot U, onze haven en zalige rust. Amen.

MORGENGEBED VAN ARCHIMANDRIET SOFRONI (1896-1993)

Eeuwige God, Schepper van al wat bestaat, Die in Uw ondoorgrondelijke goedheid mij uit het niet‑zijn tot dit leven hebt gebracht; Die mij de genade van de Doop hebt verleend, mijn nieuwe geboorte vanuit den hoge; Die in het Mysterie van de Myronzalving het Zegel van de Heilige Geest hebt afgedrukt op de leden van mijn lichaam; en in mij het verlangen hebt gelegd U te zoeken; Gij, alleen ware God, luister naar mijn gebed.

Ik heb geen leven, geen licht, geen vreugde, geen wijsheid, geen kracht, tenzij in U, o God; ik durf mijn ogen niet op te slaan naar U wegens mijn ongerechtigheid. Maar aan Uw leerlingen hebt Gij gezegd: ‘Alles wat ge met geloof in gebed zult vragen, dat zult ge verkrijgen’, en ook: ‘Alles wat ge zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen’, daarom waag ik het U aan te roepen. Reinig mij van alle smet van vlees en geest, en leer mij hoe ik tot U kan bidden.

Zegen deze dag die Gij mij weer schenkt, mij, Uw onwaardige dienaar. Stel mij, door de kracht van Uw zegen, in staat, op welke tijd en plaats ook, te spreken en te handelen tot eer van U, met een rein gemoed, in deemoed, geduld en liefde, met zachtheid, vrede, moed en wijsheid; en verleen dat ik mij altijd bewust ben van Uw aanwezigheid.

Heer, in Uw grenzeloze goedheid, wijs mij de weg van Uw heilige wil, en verleen mij daarop te gaan, zonder zonde, onder Uw ogen. Heer, Gij Die de harten doorgrondt, Gij weet waaraan ik behoefte heb. Gij kent mijn verblinding en mijn onwetendheid, Gij ziet mijn ontrouw en mijn dwalen, maar Gij weet ook waarnaar ik verlang;

Gij kent de pijn in mijn hart en het lijden van mijn ziel. Daarom smeek ik U: luister naar mijn gebed, leer mij, door Uw Heilige Geest, de weg die ik moet gaan. En wanneer mijn verdorven wil mij op andere paden leidt, ontzie mij dan niet, Heer, maar dwing mij terug op de weg van Uw heiliging. Verleen mij, door de kracht van Uw liefde, mijzelf vast te klampen aan het goede.

Bescherm mij tegen elk woord en tegen elke daad die de dood zou brengen over mijn ziel, tegen elke opwelling die U zou beledigen of mijn broeder kwetsen. Leer mij wat ik moet zeggen en hoe ik moet spreken. En wanneer het Uw wil is dat ik zwijg, geef mij dan in hoe ik stil moet zijn met innerlijke vrede, zodat ik geen kwaad noch verdriet berokken aan mijn naaste. Bevestig mij op de weg van Uw verordeningen, zodat Uw geboden de enige wet vormen van mijn bestaan, zowel hier beneden als in het eeuwige leven.

Ja, Heer, ik smeek U: heb medelijden met mij, spaar mij in mijn verdriet en mijn wanhoop, en verberg niet voor mij de weg van het heil. Veel en groot is het wat ik U durf te vragen, o Heer, al ben ik mij bewust hoe afschuwwekkend ik ben door mijn zonde. Heb medelijden met mij, verwerp mij niet van voor Uw Aangezicht wegens mijn vermetelheid, maar vermeerder liever in mij die stoutmoedigheid, en schenk mij, al ben ik de minste der mensen, om, zoals Gij het beveelt, U lief te hebben uit geheel mijn hart, met geheel mijn ziel, met geheel mijn verstand, met geheel mijn kracht, en met geheel mijn wezen.

Ja, Heer, leer mij, door Uw Heilige Geest, goed te zijn, en recht in leven en denken; geef mij te komen tot de kennis der waarheid voordat ik moet afdalen in het graf. Houd mij in leven in deze wereld totdat ik U echte rouwmoedigheid kan brengen.

Ruk mij niet weg in het midden van mijn dagen, niet zolang mijn geest nog verblind is. En wanneer het Uw wil is dat mijn leven eindigt, doe mij dan vooruit weten de tijd van mijn dood, opdat ik mijn ziel kan voorbereiden om U te ontmoeten. Wees bij mij, Heer, in dat schrikwekkende uur, en schenk mij de vreugde van Uw heil.

Reinig mij van mijn verborgen fouten, en van alle ongerechtigheid die heimelijk in mij verborgen is, en schenk mij een goede verdediging in Uw vreeswekkend gericht.

Ja, Heer, in Uw grote barmhartigheid, en in Uw mateloze mensenliefde, verhoor mijn gebed.

OVERGAVE AAN GODS WIL

GEBED VAN DE HEILIGE METROPOLIET FILARET VAN MOSKOU EN KOLOMNA († 1867)

Heer, ik weet niet waar ik U om bidden zal. Gij alleen weet wat ik nodig heb. Gij hebt mij meer lief dan ik mijzelf kan liefhebben. Laat mij mijn noden zien, die voor mij verborgen zijn. Ik waag het niet te vragen, noch om een kruis, noch om vertroosting. Ik sta alleen maar voor U, mijn hart is open voor U. Al mijn hoop heb ik gevestigd op U. Zie wat ik nodig heb, en wat ik zelf niet weet. Zie toe, en doe met mij volgens Uw barmhartigheid. Werp mij neer en richt mij op. Kastijd en genees mij. Ik aanbid U en ben stil voor Uw heilige wil, en voor Uw ondoorgrondelijke wegen. Ik geef mij over in Uw handen, als een offer: mijn enige verlangen is, Uw wil te doen. Heer, leer mij hoe ik bidden moet. Bid Gij zelf in mij.

GEBED TOT DE HEILIGE GEEST
uit de Canon van de Metten van Pinksteren

Schenk spoedig een krachtige vertroosting aan Uw dienaren, o Jezus, op het ogenblik dat onze geest ontmoedigd wordt. Laat ons niet alleen in onze verdrukkingen. Verwijder U niet van onze gedachten in onze tegenslagen, maar wees ons voor met Uw hulp. Kom nader tot ons, kom nader, Gij Die overal tegenwoordig zijt. Zoals Gij steeds met Uw apostelen zijt, verenig U zo ook met ons die naar U verlangen, o Barmhartige, opdat wij, met U verbonden, mogen bezingen en verheerlijken Uw alheilige Geest.

 

 

BIJ DE SLACHTOFFERS VAN DE TERREURAANSLAG TE NICE ZIJN LEDEN VAN ONZE PAROCHIE >>>


Daarom organiseert de Antwerpse parochie, met de zegen van Aartsbisschop SIMON van Brussel en Belgie, tijdelijk van Den Haag en Nederland, in alle parochies van de Belgische diocese van de Russische Orthodoxe Kerk een omhaling ten behoeve van de nabestaanden van de slachtoffers.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de Belgische diocese:
IBAN: BE31 6300 1094 1255
BIC: BBRUBEBB
Op naam van: Archeveche Orthodoxe Russe met
Mededeling: voor de families van de slachtoffers in Nice


De Kerk is open elke dan van 10u30 tot 13u00.


 

Diensten

Elke zondag - Goddelijke liturgie om 10u00.
Volledig uurrooster in het Russisch

Православный телеканал "СПАС"

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru