AVONDGEBEDEN

In de Naam van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

Heer Jezus Christus, Zoon van God, omwille van de gebeden van Uw alreine Moeder, onze heilige en Goddragende vaders, en alle heiligen, ontferm u over ons. Amen.

Ere zij u, onze God, ere zij U.

Hemelse Koning, Trooster, Geest der waarheid, Die alom tegenwoordig zijt, en alles vervult, Schatkamer van het goede, en Schenker van het leven, kom en verblijf in ons, reinig ons van alle smet, en red onze zielen, o Goede.

Heilige God, heilige Sterke, heilige Onsterflijke, ontferm U over ons. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Alheilige Drieëenheid, ontferm U over ons. Heer, wis onze zonden uit. Meester, vergeef ons onze ongerechtigheden. Heilige, bezoek ons en genees onze zwakheden omwille van Uw Naam.

Heer, ontferm U. (3x)

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader, Die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Koninkrijk kome, Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.

Troparen:

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons, want wij zondaars die van alle verdediging verstoken zijn bieden U, o Meester, dit smeekgebed aan: ontferm U over ons.

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.

Heer, ontferm U over ons, want op U hebben wij ons vertrouwen gesteld. Laat Uw toorn niet al te zeer op ons neerkomen en wees onze overtredingen niet indachtig, maar zie ook nu barmhartig naar ons om en verlos ons van onze vijanden. Want Gij zijt onze God, en wij zijn Uw volk, wij allen zijn het werk van Uw handen, en Uw Naam roepen wij aan.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Open voor ons de deuren der barmhartigheid, gezegende Moeder van God, wij vertrouwen op u. Laat ons niet verloren gaan, maar behoed ons voor alle onheil, want gij zijt de bescherming van alle christenen.

Heer, ontferm U. (12x)

EERSTE GEBED VAN DE HEILIGE MAKARIOS DE GROTE

Eeuwige God en Koning van alle schepsel, door Wie ik dit uur heb mogen bereiken, vergeef mij de zonden die ik deze dag heb begaan in daad, in woord en in gedachte, en reinig mijn nederige ziel van alle smet naar lichaam en geest. Geef, Heer, dat ik de slaap van deze nacht in vrede mag doorbrengen en als ik weer ben ontwaakt, Uw heilige Naam waardig mag dienen alle dagen van mijn leven, en dat ik de lichamelijke en onlichamelijke vijanden die mij bestrijden, mag overwinnen. Verlos mij, Heer, van ijdele gedachten en valse begeerten, die mij onrein maken. Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, van de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

TWEEDE GEBED VAN DE HEILIGE ANTIOCHUS

Almachtige Heer, Woord van de Vader, Jezus Christus, Gij Die Zelf volmaakt zijt: verlaat mij, Uw dienaar, nimmer, maar wees steeds in mij, omwille van Uw grote barmhartigheid. O Jezus, goede Herder van Uw schapen, geef mij niet over aan de listen en lagen van de slang, en laat mij niet over aan de wil van satan, want het zaad van de vergankelijkheid is in mij. Gij dan, aanbeden Heer God, heilige Koning, Jezus Christus, bewaar mij in mijn slaap door Uw eeuwig Licht, Uw Heilige Geest, waardoor Gij Uw leerlingen hebt geheiligd. Schenk mij, Heer, Uw onwaardige dienaar, ook deze nacht Uw heil, verlicht mijn geest door het licht van de kennis van Uw heilig Evangelie, mijn ziel door de liefde van Uw Kruis, mijn hart door de reinheid van Uw Woord, mijn lichaam door Uw passieloos lijden. Bewaar mijn gedachten in Uw nederigheid, en doe mij weer opstaan om U te rechter tijd te loven. Want Gij zijt verheerlijkt, tezamen met Uw eeuwige Vader, en met Uw alheilige, goede en levendmakende Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

DERDE GEBED TOT DE HEILIGE GEEST

O Heer, hemelse Koning, Trooster, Geest der waarheid, heb erbarmen, ontferm U over mij, Uw zondige dienaar, en vergeef mij, onwaardige, alles wat ik vandaag heb gedaan tegen Uw wil, als mens, ja, niet alleen als mens, maar soms erger dan een dier, en spreek mij vrij van al de zonden die ik vrijwillig en onvrijwillig, bewust en onbewust vanaf mijn jeugd heb begaan; uit onbezonnenheid of door kwade lering, uit schaamteloosheid of traagheid. Wanneer ik Uw Naam ijdel heb gebruikt, of in gedachte heb gelasterd; als ik iemand zonder reden iets heb verweten; in mijn boosheid kwaad over iemand heb gesproken, of iemand heb gekwetst, of driftig ben geweest; als ik heb gelogen, of onnodig heb geslapen, of als ik een bedelaar die op mij afkwam, voorbij ben gelopen; als ik mijn broeder verdriet heb gedaan of ruzie met hem heb gemaakt, of iemand heb veroordeeld; als ik hoogmoedig, trots of driftig ben geweest; als ik me bij het gebed heb laten afleiden door de dingen van deze wereld, of onreine gedachten heb gekoesterd; als ik teveel heb gegeten of gedronken, of zinloos heb gelachen; als er slechte gedachten in mij opkwamen, of als ik bij het zien van de goedheid van een ander, in mijn hart geraakt werd; als ik iets onbetamelijks heb gezegd, of mijn broeder heb bespot om zijn zonde, terwijl mijn eigen overtredingen zonder tal zijn; als ik mijn gebed heb verwaarloosd, de een of andere boosheid heb begaan, ik herinner het mij niet meer, want nog veel meer verkeerde dingen heb ik gedaan! Ontferm U over mij, mijn Heer en Schepper, over Uw moedeloze en onwaardige dienaar, vergeef mij, maak mijn banden los en laat mij gaan, want Gij zijt goed en menslievend, zodat ik, ontuchtige, zondige, god-onwaardige, mij in vrede kan neerleggen en gaan slapen en mij kan buigen en Uw alheilige Naam bezingen en loven tezamen met de Vader, en Zijn eniggeboren Zoon, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

VIERDE GEBED VAN DE HEILIGE MAKARIOS DE GROTE

Wat kan ik U aanbieden? Hoe zal ik U vergelden, o onsterflijke Koning, groot in Uw gaven, lankmoedige en menslievende Heer, dat Gij mij, trage dienaar, die voor U nog niets goeds heb gedaan, hebt geleid naar het einde van deze dag en daarmee de bekering en de verlossing van mijn ziel hebt bewerkt? Wees mij, zondaar, genadig, beroofd als ik ben van al het goede. Richt mijn gevallen ziel weer op, die onrein is door vele overtredingen en neem van mij weg iedere bedrieglijke voorstelling van dit zichtbare leven. Vergeef mij mijn overtredingen, Gij, alleen Zondeloze, vergeef mij alle zonden die ik vandaag bewust en onbewust, in woord en daad, in gedachte en met al mijn zintuigen tegen U heb begaan. Bewaar mij en bescherm mij door Uw goddelijke macht, Uw onuitsprekelijke mensenliefde en Uw kracht tegen alle aanvallen van de tegenstander. Reinig mij, o God, reinig mij van mijn vele zonden. Wil mij, Heer, bevrijden uit de netten van den boze. Verlos mijn ziel, vol van boze overleggingen, en verlicht mij in het Licht van Uw Aangezicht, wanneer Gij komt in heerlijkheid. Laat mij nu zonder veroordeling inslapen, zonder drogbeelden, en bewaar het gemoed van Uw dienaar onvertroebeld. Verjaag van mij alle verdrukking van satan en verlicht de ogen van mijn hart, opdat ik niet inslape ten dode. Zend mij een Engel van vrede, een getrouwe gids en behoeder van mijn ziel en lichaam, om mij te verlossen van mijn vijanden, zodat ik, opgestaan van mijn bed, U mijn dankgebed kan brengen. Ja Heer, verhoor mij, Uw zondige dienaar, arm aan goede wil en geweten: geef dat ik na mijn ontwaken onderricht word door Uw Woord en laat door Uw Engelen de duivelse moedeloosheid verre van mij blijven. Dan zal ik Uw heilige Naam verheerlijken en loven, en prijzen de alreine Moeder Gods Maria, die Gij ons, zondaars, als Voorspreekster hebt gegeven. Verhoor haar die voor ons bidt, want ik weet dat zij Uw liefde voor de mensen navolgt en niet ophoudt voor ons te bidden. Door haar bescherming, door het teken van het heilig Kruis en omwille van al Uw heiligen, bewaar mijn armzalige ziel, o Jezus Christus, onze God: want Gij zijt heilig en verheerlijkt in eeuwigheid. Amen.

VIJFDE GEBED

Heer onze God, vergeef mij de zonden die ik op deze dag in woord en daad en in gedachte heb begaan, want Gij zijt goed en menslievend. Schenk mij een rustige en ongestoorde slaap: zend mij Uw Engel om mij voor alle onheil te behoeden en te beschermen, want Gij zijt de Beschermer van onze zielen en lichamen, en aan U zenden wij de lof, aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

ZESDE GEBED

Heer onze God, in U geloven wij, Uw Naam roepen wij aan boven alle namen. Geef ons die nu slapen gaan, verkwikking voor ziel en lichaam. Bewaar ons voor ieder drogbeeld en voor donkere lusten van buiten: bedwing het stromen van de begeerten en doof de brand van het opstandige lichaam: geef ons dat wij in woord en daad zuiver mogen leven, opdat wij door een deugdzaam leven de beloofde hemelse goederen niet zullen verliezen, want Gij zijt gezegend in eeuwigheid. Amen.

ZEVENDE GEBED VAN DE HEILIGE JOHANNES CHRYSOSTOMOS
24 gebeden voor ieder uur van de dag en van de nacht

DAG
1. Heer, neem Uw hemelse goederen niet van mij weg.
2. Heer, verlos mij van de eeuwige kwellingen.
3. Heer, vergeef mij de zonden die ik in geest en hart, in woord en daad heb begaan.
4. Heer, verlos mij van alle onwetendheid en kille onbewogenheid van hart.
5. Heer, verlos mij van alle verzoeking.
6. Heer, verlicht mijn hart dat door boze overleggingen is verduisterd.
7. Heer, ik heb gezondigd, ontferm U over mij als de lankmoedige God, want Gij ziet de onmacht van mijn ziel.
8. Heer, zend mij Uw genade tot hulp en ik zal Uw heilige Naam loven.
9. Heer Jezus Christus, schrijf mij, Uw dienaar, op in het Boek des Levens en schenk mij een behouden einde.
10. Heer, mijn God, ook al heb ik niets goeds verricht voor Uw Aangezicht, help mij door Uw genade een goed begin te maken.
11. Heer, besprenkel mijn hart met de dauw van Uw genade.
12. Heer van hemel en aarde, gedenk mij, Uw zondige, onbeschaamde en onreine dienaar, in Uw Koninkrijk. Amen.

NACHT
1. Heer, neem mij aan in berouw.
2.  Heer, verlaat mij niet.
3. Heer, leid mij niet in verzoeking.
4. Heer, schenk mij goede gedachten.
5. Heer, schenk mij tranen, het bewustzijn van de dood en een bewogen hart.
6. Heer, schenk mij het denken aan de belijdenis van mijn zonden.
7. Heer, schenk mij nederigheid, reinheid en gehoorzaamheid aan Uw wil.
8. Heer, schenk mij geduld, edelmoedigheid en deemoed.
9. Heer, plant in mijn hart ontzag voor U, de Wortel van al het goede.
10. Heer, maak mij waardig U lief te hebben met geheel mijn ziel en geheel mijn verstand, en in alles Uw wil te volbrengen.
11. Heer, bewaar mij voor boze mensen, voor de demonen, voor boze overleggingen, en voor al wat onbetamelijk is.
12. Heer, Gij weet wat Gij doet volgens Uw wil; laat Uw wil in mij, zondaar, geschieden, want Gij zijt gezegend in eeuwigheid. Amen.

ACHTSTE GEBED TOT ONZE HEER JEZUS CHRISTUS

Heer Jezus Christus, Zoon van God: omwille van Uw aleerbiedwaardige Moeder en Uw hemelse Engelen, van Uw Profeet, Voorloper en Doper, van de Godverkondigende apostelen, Uw heerlijke en overwinningdragende martelaren, de heilige en Goddragende vaders en door de gebeden van al Uw heiligen: verlos mij van de boze geesten die mij nu verdrukken. Ja, mijn Heer en Schepper, Gij Die niet de dood van de zondaar wenst, maar dat hij zich bekeert en leeft, schenk ook mij, armzalige en onwaardige, bekering. Red mij uit de muil van het monster, dat mij wil verslinden en levend naar de onderwereld voeren. Ja Heer, mijn troost, Die U omwille van mij, god-onwaardige, met het vergankelijk vlees hebt willen bekleden, voer mij weg uit mijn onwaardigheid en schenk vertroosting aan mijn armzalige ziel. Plant in mijn hart het verlangen Uw geboden te volbrengen, mijn boze werken op te geven en Uw zaligheid te ontvangen, want op U, Heer, heb ik mijn vertrouwen gesteld; verlos mij. Amen.

NEGENDE GEBED TOT DE ALHEILIGE MOEDER GODS

Algoede Moeder van de algoede Koning, alreine en gezegende Moeder van God, Maria: stort overvloedig de erbarming van uw Zoon, onze God, uit over mijn ziel, die vol begeerten is, en leer mij door uw gebeden het goede te doen. Moge dan de overige tijd van mijn leven zonder zonde voorbijgaan en ik door u het Paradijs vinden, o Moeder Gods en Maagd, gij Alleenreine en Gezegende.

TIENDE GEBED TOT DE BESCHERMENGEL

Engel van Christus, mijn heilige beschermer, behoeder van mijn ziel en lichaam: vergeef mij al mijn zonden van deze dag en verlos mij van iedere tegenstrijdige duivelse werking, opdat ik door geen enkele zonde mijn God vertoorn. Bid voor mij, zondige en onwaardige dienaar, opdat ik de goedheid en barmhartigheid van de alheilige Drieëenheid, van de Moeder van mijn Heer Jezus Christus en van alle heiligen waardig mag zijn. Amen.

KONDAK VOOR DE MOEDER GODS

Zegevierende Vrouwe die voor ons strijdt! Uw dienaren, van het kwaad verlost, zingen u liederen van dank, o Moeder Gods. Gij bezit een onoverwinnelijke kracht, red ons daarom uit alle gevaren, opdat wij u toeroepen: verheug u, ongehuwde Bruid!

Moeder van Christus God, algezegende Altijdmaagd, breng ons gebed tot uw Zoon, onze God, opdat Hij door u onze zielen moge redden.

Al mijn hoop stel ik op u, o Moeder van God, bewaar mij onder uw hoede.

Moeder Gods en Maagd, ga niet voorbij aan mij, zondaar, die uw hulp en voorspraak nodig heb, want op u vertrouwt mijn ziel: ontferm u over mij.

GEBED VAN DE HEILIGE JOANNIKIOS

Mijn vertrouwen is de Vader, mijn toevlucht is de Zoon, mijn bescherming is de Heilige Geest: heilige Drieëenheid, ere zij U.

SLOTGEBEDEN

Waarlijk, het is waardig u zalig te prijzen, Moeder Gods, u, de altijd zaliggeprezen, alreine Moeder van onze God. U, eerbiedwaardiger dan de Cherubijnen, en onvergelijkelijk glorierijker dan de Serafijnen, die ongerept God het Woord hebt gebaard, in waarheid Gods Moeder: u verheffen wij.

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Heer, ontferm U. (3x)

Heer Jezus Christus, Zoon van God, door de gebeden van Uw alreine Moeder, onze heilige en Goddragende vaders en alle heiligen, ontferm U over ons. Amen.

GEBEDEN VOOR HET SLAPENGAAN

GEBED VAN DE HEILIGE JOHANNES VAN DAMASKUS
Dit gebed zeg je terwijl je naar je bed wijst

O menslievende Meester, zal dit bed mijn graf worden, of zult Ge mijn onzalige ziel nog door de nieuwe dag verlichten? Ziedaar mijn graf, de dood wacht op mij. Ik vrees Uw gericht, Heer, ik vrees de altijddurende kwellingen, en toch houd ik niet op kwaad te bedrijven: steeds vertoorn ik U, mijn Heer en God, en Uw alreine Moeder en alle hemelse Machten en mijn Beschermengel. Ik weet het, Heer, ik ben Uw liefde niet waard, ik ben waard om veroordeeld en gestraft te worden. Gij echter, Heer, red mij, of ik het wil of niet. Als Gij een rechtvaardige redden wilt, dan is dat niet iets groots, en als Gij U over een onschuldige ontfermt, dan is dat geen wonder: zij verdienen Uw barmhartigheid. Maar openbaar door mij, zondaar, Uw genade en Uw liefde voor de mensen, en sta niet toe dat mijn boosheid Uw onuitsprekelijke goedheid en barmhartigheid overweldigt: doe met mij naar Uw wil.

Vlak voordat je gaat slapen

Verlicht mijn ogen, o Christus God, laat mij niet inslapen ten dode; laat mijn vijand niet zeggen: ‘Ik heb hem overweldigd’.

Eer aan de Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.

Wees de Beschermer van mijn ziel, o God, want ik wandel temidden van vele netten; verlos mij daaruit en red mij, o Algoede, want Gij hebt de mensen lief.

Nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Bezingen wij zonder ophouden met hart en mond de algezegende Moeder van God, die heiliger is dan de heilige Engelen. Belijden wij haar als de Moeder van God, want zij heeft waarlijk de Godmens gebaard en houdt niet op voor onze zielen te bidden.

GEBED TOT HET HEILIG KRUIS
Maak het kruisteken en bid

Dat God verrijze en Zijn vijanden worden verstrooid, dat zij die Hem haten, mogen vluchten voor Zijn Aangezicht. Dat zij verdwijnen, zoals rook verdwijnt; zoals was smelt voor het vuur, zo mogen ten ondergaan de boze geesten voor het aangezicht van hen die God liefhebben en zich tekenen met het teken van het Kruis en vol vreugde uitroepen: verheug u, o kostbaar en levendmakend Kruis van de Heer, dat de boze geesten verdrijft door de macht van de gekruisigde Jezus Christus, onze Heer, Die in de onderwereld nedergedaald is, de macht van de duivel heeft gebroken en Die ons Zijn kostbaar Kruis heeft gegeven tot verdrijving van iedere tegenstander. O, kostbaar en levendmakend Kruis van onze Heer, help mij samen met de heilige Vrouwe, de Moeder Gods en Maagd en alle heiligen te allen tijde. Amen.

of kort

Bescherm mij, o Heer, door de kracht van Uw heilig en levendmakend Kruis, en behoed mij voor alle onheil.

GEBED
Als er geen gelegenheid meer is de ander om vergeving te vragen

Bevrijd en verlos ons, en vergeef ons, o God, onze overtredingen, die wij vrijwillig en onvrijwillig, in woord en daad, bewust en onbewust, overdag en ’s nachts, in gevoel en gedachte hebben begaan: vergeef ons alles als de Algoede en Menslievende.

GEBED

Vergeef, menslievende Heer, hen die ons haten en ons onrecht aandoen. Doe wel aan onze weldoeners. Geef onze broeders en zusters, onze verwanten en vrienden al wat zij U vragen voor hun heil en eeuwig leven. Bezoek de zieken en schenk hun gezondheid. Sta te roer bij hen die zich op zee bevinden. Reis mee met de reizigers. Schenk vergeving van zonden aan hen die ons dienen en barmhartig voor ons zijn. Ontferm U volgens Uw grote barmhartigheid over hen die ons, onwaardigen, hebben gevraagd voor hen te bidden. Gedenk, Heer, onze vaders en moeders, broeders en zusters, familieleden en vrienden die ontslapen zijn: geef hun de rust, daar waar het Licht van Uw Aangezicht schijnt. Gedenk, Heer, onze gevangen broeders en zusters, en bevrijd hen uit alle verdrukking. Gedenk, Heer, hen die vruchten offeren en weldoen in Uw heilige kerken, en schenk hun wat zij U vragen voor hun heil en eeuwig leven. Gedenk, Heer, ook ons, Uw geringe, zondige en onwaardige dienaars. Verlicht onze geest door het Licht van Uw kennis, en leid ons op het pad van Uw geboden. Door de gebeden van onze alreine Vrouwe, de Moeder Gods en altijdmaagd Maria en van al Uw heiligen, want Gij zijt geloofd in de eeuwen der eeuwen. Amen.

DAGELIJKSE SCHULDBELIJDENIS

Heer mijn God en Schepper, als één God, in de heilige Drieëenheid geprezen en aanbeden: Vader, Zoon, en Heilige Geest, ik belijd voor U al mijn zonden die ik alle dagen van mijn leven en op ieder uur, ook op deze dag, en in de afgelopen dagen en nachten heb begaan: in daad, woord en gedachte, onmatigheid in eten en drinken, verborgen eetzucht, ijdel gepraat, moedeloosheid, traagheid, tegenspraak, ongehoorzaamheid, kwaadsprekerij, liefdeloos oordeel, onverschilligheid, eigenliefde, hebzucht, diefstal, leugen, winzucht, streven naar eigen voordeel, jaloezie, afgunst, woede, onverzoenlijkheid, haat, afpersing, en de zonden door al mijn zintuigen begaan, en al mijn overige zonden, lichamelijke en geestelijke, waarmee ik tegen de wil van U, mijn God en Schepper, ben ingegaan, en mijn naaste te kort heb gedaan: ik heb spijt over dit alles en beken schuld, mijn God, en verlang naar berouw: help mij, mijn Heer en God, bid ik U onder tranen: vergeef mij mijn overtredingen omwille van Uw barmhartigheid en bevrijd mij van alles wat ik voor U heb uitgesproken, als de Algoede en Menslievende.

Wanneer je in slaap valt, bid dan

In Uw handen, Heer Jezus Christus, mijn God, beveel ik mijn geest: zegen mij, ontferm U over mij en schenk mij het eeuwige leven. Amen.

 

BIJ DE SLACHTOFFERS VAN DE TERREURAANSLAG TE NICE ZIJN LEDEN VAN ONZE PAROCHIE >>>


Daarom organiseert de Antwerpse parochie, met de zegen van Aartsbisschop SIMON van Brussel en Belgie, tijdelijk van Den Haag en Nederland, in alle parochies van de Belgische diocese van de Russische Orthodoxe Kerk een omhaling ten behoeve van de nabestaanden van de slachtoffers.

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de Belgische diocese:
IBAN: BE31 6300 1094 1255
BIC: BBRUBEBB
Op naam van: Archeveche Orthodoxe Russe met
Mededeling: voor de families van de slachtoffers in Nice


De Kerk is open elke dan van 10u30 tot 13u00.


 

Diensten

Elke zondag - Goddelijke liturgie om 10u00.
Volledig uurrooster in het Russisch

Православный телеканал "СПАС"

Официальный сайт Русской Православной Церкви / Патриархия.ru